બાસ્કેટમાં 10 સફરજન. | જવાબ સાથે ગુજરાતી કોયડા

બાસ્કેટમાં 10 સફરજન. | જવાબ સાથે ગુજરાતી કોયડા

Reading Time: 1 minute બાસ્કેટમાં 10 સફરજન. | જવાબ સાથે ગુજરાતી કોયડા 10 apples in the baskets. | Gujarati riddles with answer તમારી પાસે એક ટોપલીમાં 10 એપલ છે તમારા 10 મિત્રો તમને એપલ માટે …

Read More
बास्केट मध्ये 10 सफरचंद  | उत्तरांसह मराठी

बास्केट मध्ये 10 सफरचंद | उत्तरांसह मराठी

Reading Time: 1 minute बास्केट मध्ये 10 सफरचंद | उत्तरांसह मराठी 10 apples in the baskets. | Marathi with answers   प्रश्न . आपल्याकडे एक बास्केटमध्ये 10 ऍपल आहेत आपले 10 मित्र आपल्याला ऍपलबद्दल …

Read More