બાસ્કેટમાં 10 સફરજન. | જવાબ સાથે ગુજરાતી કોયડા

બાસ્કેટમાં 10 સફરજન. | જવાબ સાથે ગુજરાતી કોયડા

Reading Time: 1 minute બાસ્કેટમાં 10 સફરજન. | જવાબ સાથે ગુજરાતી કોયડા 10 apples in the baskets. | Gujarati riddles with answer તમારી પાસે એક ટોપલીમાં 10 એપલ છે તમારા 10 મિત્રો તમને એપલ માટે …

Read More